[1]
Ân, V.V.T. và Nguyên, H.N. 2018. Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 69-77. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-08.