[1]
Tùng, Đinh V. 2018. Khảo sát và đánh giá độ võng dài hạn của dầm bê tông cốt thép tính toán theo tiêu chuẩn Nga SP 63.13330.2012 và TCVN 5574:2012. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 58-68. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-07.