[1]
Tùng, V.S. và Cường, B.H. 2018. Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 51-57. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-06.