[1]
Bảo, N.Q. 2018. Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 12, 4 (tháng 5 2018), 14-22. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-02.