[1]
Hạ, T. 2018. Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN. 3, 2 (tháng 4 2018).